خرس (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخرس ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

خرس (نفاس زن)، خُرس به ضم خاء و سکون راء به معنی نفاس زن
خرس (حیوان وحشی)، خِرس به کسر خاء و سکون راء به معنی حیوان وحشیرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار