خرقان (ابهام زدایی‌)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخرقان ممکن اسم برای مکان‌های ذیل باشد:

خرقان (قریه)، خَرَقان (یا خَرِقان)، دهستان و قریه‌ای قدیمی در بخش بسطام شهرستان شاهرود در استان سمنان
خرقان (برج)، دو برج آرامگاهی از دوره سلجوقیان در خرقانِ قزوین


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار