خرماء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخَرماء به فتح خاء بینی یا گوش، سوراخ یا شکافته شده می‌باشد. این عنوان در باب حج به کار رفته است.


معنی خَرماء

[ویرایش]

خَرْم در لغت به معنای سوراخ شدن و پاره گشتن آمده است؛ از این رو، به حیوانی که بینی یا گوش آن را سوراخ کرده و یا شکافته‌ اند، خرماء گویند.

احکام خرماء

[ویرایش]

بنابر قول برخی، حیوانی که بینی‌اش سوراخ یا پاره شده از قربانی واجب (هدی) و مستحب (اضحیه) کفایت نمی‌کند.برخی، آن را تنها در قربانی واجب کافی ندانسته‌ اند.
حیوانی که گوشش سوراخ شده، بدون آنکه چیزی از آن قطع شده باشد؛ کفایت می‌کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. لسان‌العرب، ج۱۲، ص۱۷۰.    
۲. المبسوط، ج۱، ص۳۷۲.    
۳. الجامع للشرائع، ص۲۱۲.    
۴. الوسیلة، ص۱۸۳.    
۵. تحریر الاحکام، ج۱، ص۶۲۴.    
۶. جواهر الکلام، ج۱۹، ص۱۴۳.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۴۴۹-۴۵۰.    


رده‌های این صفحه : حج | فقه | واژه شناسی
جعبه ابزار