خسروانی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخسروانی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل بوده و یا در معانی ذیل به کار رفته باشد:

معانی
خسروانی (الحان موسیقی)، از الحان موسیقی؛ نیز گوشه‌ای در ردیف موسیقی دستگاهی ایران

اعلام و اشخاص
خاندان خسروانی، از خاندا‌ن‌های دوره پهلوی

ابوطاهر خسروانی، ابوطاهر طیب ‌بن محمد، خُسروانی، از شاعران سده چهارم در دربار سامانیان
پرویز خسروانی، از سیاسیون دوره پهلوی
خسرو خسروانی، یکی از سیاسیون عصر پهلوی و فردی کم کار و پرتوقع
شهاب‌الدین خسروانی، یکی از سیاسیون دوره پهلوی و از افراد مشهور خاندان خسروانی
عطاءالله خسروانی، از سیاسیون دوره پهلوی
مرتضی خسروانی، از سیاسیون عصر پهلوی و فردی باوجدان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار