خسروی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخسروی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل بوده و یا در معانی ذیل به کار رفته باشد:

خسروی (آبادی)، آبادی مرزی در مغرب ایران، در استان کرمانشاه
تفسیر خسروی، تالیف علیرضا میرزا خسروانی

سید عبدالحسین خسروی همدانی‌، فرزند حکیم سید رضا خسروی همدانی، از علما و اطبا
محمد بن علی خسروی سرخسی، خسروی سرخسی، ابوبکر محمدبن علی، شاعر قرن چهارم
محمدباقرمیرزا خسروی کرمانشاهی، خسروی کرمانشاهی، محمدباقرمیرزا، شاعر و نویسنده سده سیزدهم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار