خلاصه شرح تعرف‌ (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«خلاصه ی شرح تعرف»، به زبان فارسی ، نوشته مردی ناشناس و آگاه به اصول و مبانی عرفان و مسلط بر زبان پارسی و تازی، چکیده‌ای است از کتاب مفصل و ۵ جلدی «شرح التعرف لمذهب التصوف» تالیف اسماعیل مستملی بخاری (اصل کتاب التعرف، به زبان عربی و نوشته ابو بکر محمد کلابادی است).


اساس کار خلاصه کننده

[ویرایش]

کار خلاصه کننده، بر این اساس است که ترجمه عبارات تازی «التعرف لمذهب التصوف» را تا حد امکان محفوظ بدارد و هر جا توضیحی لازم است، از متن شرح تعرف استفاده کند با حذف حکایت‌های دراز و بحث‌های فرعی آن؛ بی آنکه در عبارات شرح تعرف، اندک تغییری روا بیند، چنان که خود گوید:
«این مجموعه، از کتاب شرح تعرف بیرون آوردیم؛ سبب آنکه شرح تعرف، با وجود آنکه کتابی نفیس بود و بسیار فایده، اما چون مطول بود و مبسوط، خوانندگان را بر تمامت آن محیط شدن و خواندن مشکل می‌آمد و فایده ی آن دشوار حاصل می‌شد، انتخابی کرده شد بدان طریق که آنچه اصل کتاب تعرف است به پارسی در این مجموعه جمع کرده شد و از شرح تعرف، آن مقدار که ضرورت بود و مقصود آن مطولات بود و معنی تمامت شرح تعرف یا بیشتر از آن مفهوم می‌شد، در این کتاب آورده شد. سبب ثواب حق تعالی را و فایده ی خوانندگان را تا خواننده ی این کتاب را فایده ی آن مطولات به آسانی دست دهد و نام این مجموعه، «خلاصه شرح تعرف» کرده شد...»
خلاصه کننده، مقدمه خود را که در حمد و ثنای خداوند و سلام و صلوات بر حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و خلفای راشدین و اصحاب و تابعین و... است، به زبان عربی نگاشته و فهرست ابواب را همراه با ترجمه فارسی هر باب در ذیل آن، ذکر کرده است.

وضعیت کتاب

[ویرایش]

این کتاب، توسط دکتر احمد علی رجایی تصحیح و به زیور طبع آراسته شده است.
فهرست مطالب، در آغاز کتاب و فهرست اعلام، فهرست نام‌های کتب، بلاد، ملل و نحل و فهرست احادیث خلاصه شرح تعرف و مآخذ آنها در پایان آن ذکر شده است.
مصحح، در مقدمه خویش در باره نسخه حاضر توضیح داده و در پاورقی‌ها، آدرس آیات ، منابع برخی از مطالب، خطاها و کم و زیادهایی که در پاره‌ای از عبارات رخ داده و موارد اختلاف خلاصه با اصل را درج نموده است.

منبع

[ویرایش]

نرم افزار عرفان۳، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار