خلقت حورالعین (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحورالعین به معنی زنان بهشتی است که از جمله نعمتهای بهشتی برای مؤمنان شمرده شده است، و آفرینش آنها جلوه قدرت و عظمت خداوند، است.


جلوه قدرت خدا

[ویرایش]

آفرینش حورالعین، جلوه قدرت و عظمت خداوند، است.
«وفرش مرفوعة• انا انشانـهن انشاء• فجعلنـهن ابکارا؛ و همسرانی بلندمرتبه! •
ما آنها را آفرینش نوینی بخشیدیم، • و همه را دوشیزه قرار دادیم.»
(طبق یک احتمال، مقصود از «و فرش مرفوعة» زنان (بهشتی) است.)

← معنی فرش


"فرش" جمع "فراش" در اصل به معنی هر گونه فرش یا بستری است که می‌گسترانند و به همین تناسب گاه به عنوان کنایه از همسر به کار می‌رود (خواه مرد باشد یا زن).
لذا در حدیث معروف از پیغمبر گرامی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) آمده است الولد للفراش و للعاهر الحجر: فرزندی که از زن شوهردار متولد می‌شود متعلق به همان خانواده است و اگر مرد فاسق و زناکاری در این میان بوده بهره‌اش تنها سنگ است. (و احتمال انعقاد فرزند از نطفه او پذیرفته نیست).
بعضی نیز" فرش" را به معنی حقیقی (نه به معنی کنایی) تفسیر کرده‌اند، و آن را اشاره به فرشها و بسترهای بسیار گرانبها و پر ارزش بهشت دانسته‌اند، ولی در این صورت ارتباط آیات بعد که حکایت از حوریان و همسران بهشتی می‌کند از آن قطع می‌شود.

← مراد از فرش


بعضی از مفسرین مراد از فرش مرفوعه را زنان ارجمندی دانسته‌اند که در عقل و جمال و کمال قدر و منزلتی بلند دارند، و استدلال کرده‌اند به اینکه: کلمه فراش در مورد زنان نیز استعمال دارد، و اتفاقا آیه بعدی هم که می‌فرماید: "انا انشاناهن انشاء... " با این وجه تناسب دارد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. واقعه/سوره۵۶، آیه۳۴.    
۲. واقعه/سوره۵۶، آیه۳۵.    
۳. واقعه/سوره۵۶، آیه۳۶.    
۴. زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف، ج۴، ص۴۶۱.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۳، ص۲۲۳.    
۶. طباطبائی، سیدمحمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، ج۱۹، ص۲۱۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «خلقت حورالعین».    جعبه ابزار