خلیفه سلطانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخلیفه سلطانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدآقا خلیفه سلطانی، سیّدآقا خلیفه سلطانی، از علمای قرن سیزده هجری در اصفهان
محمدباقر خلیفه سلطانی اصفهانی، میرزامحمّدباقر خلیفه سلطانی، عالم فاضل معمّر، در اصفهان
سیدابوالحسین بن فتح‌اللّه خلیفه‌سلطانی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان
سیدابوتراب بن مرتضی خلیفه‌سلطانی اصفهانی، از بزرگان سلسله خلیفه‌سلطانی در قرن دوازدهم هجری
سیدجعفر بن سیداسماعیل خلیفه‌سلطانی اصفهانی، از علماء اخیار، فاضل متقی در اصفهان
سیدمحمدتقی بن محمدباقر خلیفه سلطانی اصفهانی، عالم فاضل جلیل، در اواخر دوره صفویه
سیدمحمدحسن بن ابراهیم مفتون حسینی خلیفه سلطانی قمشه‌ای، عارف سالک و شاعر ادیب اواخر دوره قاجاریه
محمداسماعیل خلیفه‌سلطانی اصفهانی، از فضلا و عرفای اصفهان در قرن چهارده هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار