خواتم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخواتم ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

خواتم سور، آیات پایانی سوره‌های قرآن
خواتم تحریضی، آیات پایانی بعضی سوره‌ها، با محتوای اصرار و تشویق بر چیزی
خواتم تحمیدی، آیات پایانی بعضی سوره‌ها، با محتوای ستایش خداوند
خواتم تسلیتی، آیات پایانی بعضی سوره‌ها، با محتوای دلداری به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)
خواتم تعظیمی، آیات پایانی بعضی سوره‌ها، با محتوای بزرگداشت خداوند
خواتم تهلیلی، آیات پایانی بعضی سوره‌ها، با محتوای توحید الوهی
خواتم دعایی، آیات پایانی بعضی سوره‌ها، با محتوای دعا و درخواست از خداوند
خواتم فرائضی، آیات پایانی بعضی سوره‌ها، با محتوای احکام ارث یا دیگر واجبات
خواتم مدحی، آیات پایانی بعضی سوره‌ها، با محتوای مدح قرآن یا پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)
خواتم مواعظی، آیات پایانی بعضی سوره‌ها، با محتوای موعظه مردم به چیزی
خواتم وصایایی، آیات پایانی بعضی سوره‌ها، با محتوای سفارش مردم به چیزی
خواتم وعیدی، آیات پایانی بعضی سوره‌ها، با محتوای وعده مجازات و عقاب


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار