خواجه عبدالله (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخواجه عبدالله ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

خواجه عبدالله انصاری، پیر هرات، از علما و علمای بزرگ
خواجه عبدالله برقی، خستین کس از میان جانشینان منصوبِ خواجه یوسف همدانی برای تعهّد مرجعیّت روحانی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار