خواهر‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخواهر دختر همسان با شخص در پدر و مادر یا یکی از آن دو می‌باشد. از این عنوان در بابهای صلات، تجارت، نکاح، اطعمه و اشربه و ارث سخن رفته است.


خواهر رضاعی

[ویرایش]

به دختری که از مادر شخص با شرایطی خاص شیر بخورد خواهر رضاعی گفته می‏شود و در محرمیتحکم خواهر نسبی را دارد.

احکام خواهر

[ویرایش]


← صلات


نماز گزاردن در ملک خواهر بدون اذن وی جایز است، جز در صورت علم به عدم رضایت او.

← تجارت


خواهر و دختر از جمله کسانی‏اند که انسان مالک آنان نمی‏شود و به محض انتقال آنان به ملک انسان به طور قهری آزاد می‏شوند. شمول این حکم نسبت به خواهر رضاعی اختلافی است. مشهور میان متاخرأن، شمول است.

← نکاح


خواهر و دختران او، هر چه پایین روند بر انسان مَحرمند و ازدواج با آنان حرام است، خواه نَسَبی باشند یا رضاعی.ازدواج با خواهر برادر- که خواهر خود انسان نیست- مکروه است.
برادر بر خواهر ولایت ندارد؛لیکن مستحب است خواهر- با نبودن پدر و جد پدری- در امر ازدواج، برادر خود را وکیل کند.تأمین نفقه خواهر مستحب مؤکد است.

← اطعمه و اشربه


خوردن از خانه خواهر بدون اذن او- بنا بر تصریح قرآن کریم- جایز است، مگر با علم یا ظن غالب به نا خشنودی وی.

← ارث


خواهر، برادر و اجداد میت از طبقه دوم ارث به شمار می‏روند که با نبودن وارث برای میّت در طبقه اوّل، از او ارث می‏برند.
میّتی که تنها یک خواهر دارد، وی نصف ترکه را به جهت فرض، ارث می‏برد. نصف دیگر از جهت قرابت به او می‏رسد، و اگر بیش از یک خواهر داشته باشد، خواهران، دوسوم را به جهت فرض، ارث می‏برند و یک سوم باقی مانده را به جهت قرابت.
اگر میّت علاوه بر خواهر، برادر داشته باشد. برادر دو برابر خواهر ارث می‏برد.
اگر وارث، خواهر مادری میّت باشد، یک ششم مال به جهت ارث و باقی مانده به جهت قرابت به او داده می‏شود. خواهر و برادر پدری با وجود برادر و خواهر پدری و مادری ارث نمی‏برند.
با اجتماع خواهر و برادر مادری و برادر و خواهر پدری و مادری برای میّت، اگر خواهر مادری یکی باشد، یک ششم و اگر بیشتر باشند به صورت تساوی، یک سوم را ارث می‏برند و باقی مانده از آنِ برادران و خواهران ابوینی (پدری و مادری) خواهد بود که اگر همه مؤنث باشند، مال به طور مساوی میانشان تقسیم می‏شود و اگر برادر داشته باشند، خواهر نصف برادر می‏برد. در فرضهای یاد شده اگر چیزی اضافه بیاید به خواهر و برادر ابوینی داده خواهد شد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقی ج۲، ص۳۷۷.    
۲. جواهر الکلام ج۲۴، ص۱۴۱-۱۴۲.    
۳. جواهر الکلام ج۲۹، ص۲۳۸.    
۴. جواهر الکلام ج۲۹، ص۳۰۹.    
۵. العروة الوثقی ج۵، ص۴۸۰.    
۶. جواهر الکلام ج۲۹، ص۱۷۰-۱۷۱.    
۷. جواهر الکلام ج۲۹، ص۲۳۰.    
۸. جواهر الکلام ج۳۱، ص۳۶۸-۳۷۱.    
۹. نور/سوره۲۴، آیه۶۱.    
۱۰. جواهر الکلام ج۳۶، ص۴۰۶.    
۱۱. جواهر الکلام ج۳۹، ص۱۴۷-۱۵۲.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۵۱۶-۵۱۷.    


رده‌های این صفحه : ارث | فقه | محرم و نامحرم
جعبه ابزار