خودکشی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه خودکشی ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

خودکشی (فقه)؛ به معنای کشتن خویش و دارای کاربرد در ابواب مختلف فقهی مانند بابهاى طهارت، صلات، وصیت، قصاص و دیات
خودکشی (روان‌شناسی)؛ از مباحث مطرح شده در روان‌شناسی و یکی از اختلالات روانی و اجتماعی و از رفتارهای خودتخریبی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار