خوراسکانی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخوراسکانی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

باقرخان بن کاظم‌صفار خوراسکانی اصفهانی، آقا باقر خوراسکانی معروف به «باقرخان» یکی از حاکمان اصفهان
سیدابراهیم حسینی خوراسکانی اصفهانی، از نویسندگان کتب در قرن یازدهم هجری
محمدابراهیم بن ابوالحسن زرکش خوراسکانی اصفهانی، خطّاط و نویسنده قرن سیزدهم هجری در اصفهان
محمدباقر بن محمدرضا معلم خوراسکانی اصفهانی، از فضلاء و نویسندگان کتب در قرن یازدهم هجری در اصفهان
محمدباقر بن محمدهادی خوراسکانی اصفهانی، از فضلای قرن دوازدهم هجری در اصفهان
برهان‌الدین خوراسکانی اصفهانی، عارف سالک و زاهد، در اواخر دوره قاجاریه در اصفهان
سیدحسین بن سیدهاشم خوراسکانی اصفهانی، از فضلاء قرن سیزدهم هجری اصفهان
محمداسماعیل خوراسکانی ادیب اصفهانی، از شعرای اصفهان در قرن سیزدهم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار