خیار حیوان (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخیار حیوان اختیار فسخ معامله برای خریدار حیوان می باشد .


تعریف خیار حیوان

[ویرایش]

خیار حیوان خیار ثابت براى خریدارِ حیوان است .

ماهیت خیار حیوان

[ویرایش]

حقیقت خیار حیوان تسلّط خریدار حیوان بر فسخ عقد تا سه روز از زمان عقد است.

کاربرد خیار حیوان در فقه

[ویرایش]

از آن در باب تجارت سخن گفته‌اند.

موضوع خیار حیوان

[ویرایش]

موضوع خیار حیوان، خرید و فروش هر موجود ذی روح، و مدّت آن بنابر مشهور- بلکه بر آن ادعاى اجماع شده- سه روز و دو شب است. برخى قدما مدت آن را در کنیز مدت استبرا ى او دانسته‌اند. آغاز خیار حیوان، زمان عقد است. برخى قدما مبدأ آن را زمان جدا شدن دو طرف معامله از یکدیگر دانسته‌اند.

اختصاص خیار حیوان به خریدار

[ویرایش]

خیار حیوان بنابر مشهور- بلکه بر آن ادعاى اجماع شده- به خریدار اختصاص دارد و فروشنده، در صورتى که بهاى پرداختى، حیوان باشد از آن برخوردار نیست.

اسباب سقوط خیار حیوان

[ویرایش]

اسباب سقوط:
۱. شرط سقوط آن در عقد.
۲. اسقاط آن پس از عقد.
۳. تصرف در حیوان یا نقل آن از ملک خود به عقد لازم همچون بیع یا غیر لازم همچون هبه و یا به غیر نقل، مانند آمیزش کردن با کنیز.
۴. سپرى شدن مدّت خیار.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج ۲۳، ص ۲۳    
۲. کتاب المکاسب ج ۵، ص ۹۵    
۳. کتاب المکاسب ج ۵، ص ۸۳    
۴. غنیة النزوع، ص ۲۱۹    
۵. الکافی فی الفقه، ص ۳۵۳.    
۶. کتاب المکاسب ج ۵، ص ۹۲.    
۷. غنیة النزوع، ص ۲۲۰    
۸. کتاب المکاسب ج ۵، ص ۹۲.    
۹. المبسوط ج۲، ص ۸۵    
۱۰. جواهر الکلام ج ۲۳، ص ۲۴.    
۱۱. جواهر الکلام ج ۲۳، ص ۲۹- ۳۰    
۱۲. کتاب المکاسب ج ۵، ص ۹۷.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج‌۳، ص ۵۴۵    


رده‌های این صفحه : بیع | خیار حیوان | خیارات | فقه
جعبه ابزار