درآمدی بر تاریخ قرآن‌ (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدرآمدی بر تاریخ قرآن‌ ممکن است اسم برای کتاب‌های ذیل باشد:

درآمدی بر تاریخ قرآن‌ (مجبد معارف)، تالیف دکتر مجید معارف به زبان فارسی
درآمدی بر تاریخ قرآن‌ (ریچارد بل)، تالیف ریچارد بل و ترجمه بهاء الدین خرمشاهی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار