درویش اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدرویش اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

درویش ابدال قلندر اصفهانی، از دراویش عصر صفویّه
درویش قاسمی اصفهانی، شاعر ادیب عارف قرن دهم هجری اصفهان
درویش متین اصغر بن ملک‌محمد اصفهانی، از عرفا و دراویش اصفهان در قرن چهارده هجری
درویش محمد بن حسن عاملی نطنزی اصفهانی، از علماء و محدثین موثق و از صلحاء و زُهاد قرن دهم هجری اصفهان
درویش مخلص اصفهانی، از عرفای قرن یازدهم هجری اصفهان
درویش ناصرعلی اسداللّه بن محمود ایزدگشسب اصفهانی، از مشایخ سلسله گنابادی در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار