دعوت به تقرب (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند در جاهای مختلف از انسانها دعوت کرده است که برای تقرب به سویش تلاش کنند.


تلاش جهت تقرب به خداوند

[ویرایش]

خداوند دعوت کرده که جهت تقرب به خداوند،تلاش کنند که در آیات مختلف به این موضوع اشاره شده است:

← آیه اول


یـایها الذین ءامنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلة وجـهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون.ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید! و وسیله‌ای برای تقرب به او بجوئید! و در راه او جهاد کنید، باشد که رستگار شوید! (مقصود از «وابتغوا الیه الوسیلة» تقرب جستن به خدا با اطاعت است.) .در این آیه روى سخن به افراد با ایمان است و به آنها سه دستور براى رستگار شدن داده شده :نخست میگوید: اى کسانى که ایمان آورده اید: تقوا و پرهیزگارى پیشه کنید.(یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ).سپس دستور میدهد که وسیله اى براى تقرب به خدا انتخاب نمائید(و ابتغوا الیه الوسیلة ).

← آیه دوم


قل ما اسـلکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا.بگو: «من در برابر آن (ابلاغ آیین خدا) هیچ گونه پاداشی از شما نمی‌طلبم؛ مگر کسی که بخواهد راهی بسوی پروردگارش برگزیند (این پاداش من است.)» .سپس به پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) دستور مى دهد که به آنها بگو من از شما در برابر این قرآن و ابلاغ این آئین آسمانى هیچ گونه اجر و پاداشى مطالبه نمى کنم (قل ما اسالکم علیه من اجر).
بعد اضافه مى کند: تنها اجرى که من مى خواهم این است که مردم بخواهند راهى به سوى پروردگارشان برگزینند (الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا).
ان هـذه تذکرة فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا.این هشدار و تذکّری است، پس هر کس بخواهد راهی به سوی پروردگارش برمی‌گزیند! (مقصود از «اتخاذ سبیل...» تقرب به خدا با اطاعت است.)

← دیگر آیات


ان هـذه تذکرة فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا.این یک تذکر و یادآوری است، و هر کس بخواهد (با استفاده از آن) راهی به سوی پروردگارش برمی‌گزیند!
ذلک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربه مـابـا.آن روز حق است؛ هر کس بخواهد راهی به سوی پروردگارش برمی‌گزیند!
کلا لا تطعه واسجد واقترب.چنان نیست (که آن طغیانگر می‌پندارد)؛ هرگز او را اطاعت مکن، و سجده نما و (به خدا) تقرّب جوی! .بعضى از مفسرین گفته اند: منظور از این سجده کردن ، نماز خواندن نیست بلکه سجده اى است که بعد از خواندن این سوره و سه سوره دیگر قرآن واجب است ، و به آن چهار سوره ، ((عزائم چهارگانه)) مى گویند، و کلمه ((اقترب)) امر از مصدر اقتراب است ، که به معناى تقرب به خداى تعالى است .و بعضى گفته اند: نزدیک شدن به ثواب خداى تعالى است .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۳، ص۳۲۷.    
۲. مائده/سوره۵، آیه۳۵.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۴، ص۳۶۳.    
۴. فرقان/سوره۲۵، آیه۵۷.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۵، ص۱۳۳.    
۶. زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف، ج۴، ص۶۴۲.    
۷. مزمل/سوره۷۳، آیه۱۹.    
۸. انسان/سوره۷۶، آیه۲۹.    
۹. نبا/سوره۷۸، آیه۳۹.    
۱۰. علق/سوره۹۶، آیه۱۹.    
۱۱. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۲۰، ص۵۵۴.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۸، ص۳۰۹، برگرفته از مقاله «دعوت به تقرب»    


رده‌های این صفحه : تقرب | دعوت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار