دوام (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدوام ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

دوام (منطق)، از اصطلاحات علم منطق، به معنای معنی استمرار ثبوت محمول براى موضوع يا سلب محمول از موضوع
دوام (فقه)، به معنای محدود نبودن به وقتی خاص و دارای کاربرد در ابواب مختلف فقهی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار