دولت‌آبادی‌ (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدولت‌آبادی‌ ممکن است اشاره به اشخاص ذیل باشد:

محمدحسین نجفی دولت‌آبادی‌، از علمای معاصر شیعه
بصیر احمد دولت‌آبادی‌، نویسنده معاصر افغانی
یحیی دولت‌آبادی، از افراد متهم به بابی‌گری یا بهایی‌گری
صدیقه دولت‌آبادی، از عناصر مهم تجدد‌طلب، طرفدار آزادی زنان، یکی از حامیان کشف حجاب و از فعالان سیاسی دوره مشروطه
محمدباقر بن عابد ناصری دولت‌آبادی اصفهانی، از علمای معاصر اصفهان
محمداکبر بن آقامیرزا دولت‌آبادی اصفهانی، از شعرا و ادبای اصفهان در عهد صفویه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار