دینوری (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدینوری ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابن قتیبه دینوری، از ادیبان و مورخان بزرگ قرن سوم هجری
ممشاد دینوری، صوفی ایرانی در قرن سوم
ابوبکر احمد بن مروان دینوری مالکی خیاش مصری، از محدثان و از فقهای مالکی مذهب در قرن سوم هجری قمری
ابوحنیفه احمد بن داود دینوری، از قدمای فلاسفه و حکما و ریاضیین اسلامی (م ۲۸۲ هـ)
ابن‌سنی ابوبکر احمد بن‌ محمد دینوری، محدث‌ِ شافعی (ح‌ ۲۸۰- ۳۶۴ق‌/ ۸۹۳ - ۹۷۵م‌)
ابوعلی احمد بن جعفر دینوری نحوی بغدادی، از علمای علم نحو در قرن سوم هجری قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار