ذاتی باب حمل (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افذاتی باب حمل ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

ذاتی باب حمل (حمل اولی)، از اصطلاحات علم منطق، به معنای حمل حد تام بر محدود
ذاتی باب حمل (مقابل محمول بالضمیمه)، از اصطلاحات علم منطق، به معنای محمول منتزع از ذات موضوع


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار