ذوالفقار اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افذوالفقار اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

میرذوالفقار بن محمد گلپایگانی اصفهانی، عالم فاضل و از دانشمندان قرن یازدهم هجری اصفهان
ذوالفقار بن علی سلطان قهپائی اصفهانی، عالم فاضل محقّق در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار