ذوالنورین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افذو النّورين لقب عثمان بن عفان است و از آن جهت كه دو دختر رسول اکرم صلى الله عليه و آله (رقيه و ام كلثوم) را يكى پس از ديگرى به همسری انتخاب کرد، ملقب به ذو النورين شد.

فهرست مندرجات

۱ - منبع

منبع

[ویرایش]
خاتمی،سید احمد،فرهنگ علم کلام،ص۱۱۷


رده‌های این صفحه : تاریخ خلفا | عثمان بن عفوان
جعبه ابزار