راه‌ها از آیات خدا (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از مصادیق آیات آفاقی، راه‌ها هستند. در این مقاله آیات مرتبط با آیه بودن راه‌ها معرفی می‌شوند.


آیه بودن راه‌ها

[ویرایش]

راه‌هاى ايجاد شده در زمین، از نشانه‌های الهی:

۱. وألقى‌ فى الأرض ... وسبلا .... و در زمين كوه‌هاى ثابت و محكمى افكند تا لرزش آن را نسبت به شما بگيرد، و نهرها ايجاد كرد، و راههايى تا هدایت شويد.

۲. الذى جعل لكم الأرض مهدا و سلك لكم فيها سبلا ...• ... إنّ فى ذلك لأيت لأولى النهى‌. همان خداوندى كه زمين را براى شما محل آسایش قرار داد، و راههايى در آن ايجاد كرد و از آسمان آبی فرستاد كه به وسيله آن انواع گوناگون گیاهان مختلف را (از خاک تيره) برآورديم. هم خودتان بخوريد و هم چهارپايانتان را در آن به چرا بريد كه در اين نشانه‌هاى روشنى است براى صاحبان عقل.

۳. و جعلنا فى الأرض روسى ... و جعلنا فيها فجاجا سبلا لعلّهم يهتدون‌• ... و هم عن ءايتها معرضون. و در زمين كوه‌هاى ثابت و پابرجايى قرار داديم تا آنها در آرامش باشند، و در آن دره‌ها و راههايى قرار داديم تا هدايت شوند. و آسمان را سقف محفوظى قرار داديم، ولى آنها از آيات آن رويگردانند.

۴. الّذى جعل لكم الأرض مهدا و جعل لكم فيها سبلا .... همان كسى كه زمين را گاهواره و محل آرامش شما قرار داد و براى شما در آن راههايى آفريد تا هدايت شويد (و به مقصد رسيد).

۵. واللّه جعل لكم الأرض بساطا• لّتسلكوا منها سبلا فجاجا. و خداوند زمين را براى شما فرش گسترده‌اى قرار داد. تا از راههاى وسيع و دره‌هاى آن بگذريد (و به هر نقطه مى‌خواهيد برويد).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نحل/سوره۱۶، آیه۱۵.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۱، ص۱۷۸.    
۳. طه/سوره۲۰، آیه۵۳.    
۴. طه/سوره۲۰، آیه۵۴.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۳، ص۲۱۷.    
۶. أنبیا/سوره۲۱، آیه۳۱.    
۷. أنبیا/سوره۲۱، آیه۳۲.    
۸. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۳، ص۳۹۳.    
۹. زخرف/سوره۴۳، آیه۱۰.    
۱۰. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۱، ص۱۵.    
۱۱. نوح/سوره۷۱، آیه۱۹.    
۱۲. نوح/سوره۷۱، آیه۲۰.    
۱۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۵، ص۷۴.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۴۴۲، برگرفته از مقاله «مصادیق آیات آفاقی (راه‌ها)».    


رده‌های این صفحه : آیات الهی | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار