ربیع (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افربیع ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل بوده و یا در معانی ذیل به کار رفته باشد:

معانی
ربیع، یکی از فصل‌های چهارگانه سال، پس از زمستان و قبل از تابستان

اعلام و اشخاص
ربیع بن خثیم، ربیع بن خثیم (یا خیثم) ثوری، یکی از هشت زاهد مشهور صدر اسلام
ربیع بن زیاد حارثی، یکی از شخصیت‌های معروف در صدر اسلام و از صحابه
ربیع بن احمد اخوینی بخاری، پزشک سده چهارم قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار