رتق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبسته بودن راه آمیزش زن را رَتَق گویند.


معنای لغوی رتق

[ویرایش]

رَتَق بسته بودن راه آمیزش است.

رتق در اصطلاح فقه

[ویرایش]

رتق در لغت و نیز نزد مشهور فقها عبارت است از بسته بودن فرج زن، به گونه ‌اى که آمیزش با او براى مرد امکان پذیر نباشد.

← معنای رتق به نظر برخی فقها


برخى، رتق را به گوشت زاید ى که در فرج مى ‌روید و مانع آمیزش مى‌شود، معنا کرده ‌اند، که در این صورت از نظر معنا مرادف عَفَل و قَرَن خواهد بود.
به زن داراى چنین عارضه ‌اى «رَتْقاء» گویند.

ابوابی از فقه که از رتق بحث شده

[ویرایش]

از آن در باب نکاح سخن گفته‌ اند.

احکام رتق

[ویرایش]


← جواز فسخ عقد نکاح


بنابر قول مشهور، از عیوب مجوّزفسخ عقد نکاح براى زوج، وجود رتق در زوجه است. برخى گفته‌اند: در صورت عدم امکان مداواى آن و یا با امکان مداوا، و لیکن خوددارى زوجه از آن، زوج مى ‌تواند عقد را برهم زند. بنابر این، با امکان مداوا و عدم امتناع زوجه، زوج حق فسخ عقد ندارد.

← رتق در کنیز


رتق در کنیز نیز از عیوب موجب فسخ معامله براى خریدار شمرده شده است.

← نفقه رتقاء


رتق بودن زن موجب سقوط نفقه وى نیست.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۲، ص۱۴۲، واژه «رتق».    
۲. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۹، ص۱۱۴.    
۳. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۴، ص۳۶۶.    
۴. عاملی جبعی، علی بن احمد، مسالک الأفهام، ج ۸، ص۱۲۰.    
۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۰، ص۳۳۷-۳۳۸.    
۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۲۵۹.    
۷. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۱۲.    
۸. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۱۰۶-۱۰۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیه السلام، ج۴، ص۵۹-۶۰.    


رده‌های این صفحه : فقه | موجبات فسخ نکاح | نکاح
جعبه ابزار