رجایی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرجایی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

محمدعلی رجایی، رئیس‌جمهور شهید ایران، دومین رئیس‌جمهور نظام جمهوری اسلامی ایران
سیدمحمدباقر بن محمود موسوی رجائی اصفهانی، عالم عامل و فقیه کامل قرن چهاردهم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار