ردم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افردم مکانی در نزدیک شهر مکه است.‏


توصیف ردم

[ویرایش]


← معنای لغوی ردم


به معناى سد و مانع بین دو چیز است‏.

← علت نامگذاری


علّت نام گذارى این مکان به ردم، مانع و سد بودن آن از جارى شدن سیل به سمت مسجد الحرام و خانه ‏هاى اطراف آن است.

← نام دیگر ردم


از ردم به «مَدْعا» نیز تعبیر شده است.
[۱] مجمع البحرین،ج۶، ص۷۱ واژه «ردم»


← موقعیت جغرافیایی


رَدْم موضعى در مکّه که بعدها در کنار آن مسجد ى بنا شد که امروزه از آن به مسجد الرّدم الأعلی‌ یا مسجد الرّایه یاد مى‏کنند.
[۲] أخبار مکّة ج۲، ص۲۰۰.
[۳] آثار اسلامى مکه و مدینه، ص۱۲۰-۱۲۲.


ردم در فقه

[ویرایش]

عنوان یاد شده به مناسبت در باب حج به کار رفته است.

احکام ردم

[ویرایش]

حاجی پس از محرم شدن از مکه براى به جا آوردن مناسک حج، زمانى که به ردم رسید و مشرف بر ابطح گردید، مستحب است با صداى بلند تلبیه بگوید. این حکم اختصاص به مردان دارد.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجمع البحرین،ج۶، ص۷۱ واژه «ردم»
۲. أخبار مکّة ج۲، ص۲۰۰.
۳. آثار اسلامى مکه و مدینه، ص۱۲۰-۱۲۲.
۴. المقنع، ص۲۶۷.    
۵. المبسوط ج۱، ص۳۶۵.    
۶. مستند الشیعة ج۱۱، ص۳۱۹-۳۲۱.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۸۸-۸۹.    


جعبه ابزار