رده:ادات قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ا

 • ادات اباحه

 • ادات ابتدای غایت

 • ادات ابهام

 • ادات اختصاص

 • ادات استثنا

 • ادات استحقاق

 • ادات استدراک

 • ادات استعانت

 • ادات استعلا

 • ادات استغراق

 • ادات استفهام

 • ادات استقبال

 • ادات استمرار

 • ادات استیناف

 • ادات اسمی

 • ادات اشاره

 • ادات اشفاق

 • ادات اضراب

 • ادات اعلام

 • ادات الصاق

 • ادات امتناع

 • ادات امر

 • ادات انتقال

 • ادات انتهای غایت

 • ادات انشاء

 • ادات بدل

 • ادات تأکید

 • ادات تبعیض

 • ادات تبیین

 • ادات تحذیر

 • ادات تحسر

 • ادات تحضیض

 • ادات تحقیق

 • ادات تخییر

 • ادات ترتیب

 • ادات ترجی

 • ادات تسویه

 • ادات تشبیه

 • ادات تشریک

 • ادات تصدیق

 • ادات تضجر

 • ادات تعجب

 • ادات تعدیه

 • ادات تعقیب

 • ادات تعلیل

 • ادات تفجع

 • ادات تفسیر

 • ادات تفصیل

 • ادات تقبیح

 • ادات تقریب

 • ادات تقریر

 • ادات تقلیل

 • ادات تکثیر

 • ادات تمنی

 • ادات تنبیه

 • ادات تنزیه

 • ادات تنویع

 • ادات توقع

 • ادات تهدید

 • ادات جزا

 • ادات جمع

 • ادات جواب

 • ادات حرفی

 • ادات حصر

 • ادات خبریه

 • ادات دعا

 • ادات ذم

 • ادات زائد

 • ادات زجر

 • ادات سببیت

 • ادات شرط

 • ادات شک

 • ادات صیرورت

 • ادات ظرفیت

 • ادات عرض

 • ادات عطف

 • ادات غایت

 • ادات فصل

 • ادات فعلی

 • ادات قرب

 • ادات قسم

 • ادات مجاوزت

 • ادات مدح

 • ادات مصاحبت

 • ادات مفاجات

 • ادات مقابله

 • ادات مقاربه

 • ادات مقایسه

 • ادات ملکیت

 • ادات موصول

 • ادات مهلت

 • ادات ندا

 • ادات ندامت

 • ادات نفی

 • ادات نهی

 • جعبه ابزار