رده:اسباب ذم راوی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ر

  • رمی راوی به تفویض

  • رمی راوی به وقف

  • جعبه ابزار