رده:اصطلاحات حقوقی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ا

 • ابراء

 • اجبار

 • احصان

 • احصان رجم

 • احصان قذف

 • احضار (فقه)

 • احضار شهود (قرآن)

 • احضار متخاصمین (قرآن)

 • احکام اعسار

 • احوال شخصیه

 • اختلاس (حقوق)

 • اخفار

 • ارکان اقرار

 • اسقاط

 • اسقاط حق

 • اسقاط مالم یجب

 • اسناد رسمی

 • اشهار

 • اصطلاح تابعیت

 • اضراب (فقه)

 • اعتصاب غذا

 • اعسار (فقه)

 • اعسار در نفقه

 • اقامتگاه

 • اقرار (فقه)

 • اقطاع

 • اماکن عمومی

 • امهال

 • انعقاد

 • انعقاد بیع

 • إ

 • إقرار

 • إکراه

 • ب

 • بازپرس

 • بازجویی (فقه)

 • بازداشت (حقوق)

 • بازرسی (حقوق عمومی)

 • بینه (دلیل)

 • بینه (فقه)

 • بینه تعدیل

 • بیّنه خارج

 • بیّنه داخل‌

 • بینه کامل

 • پ

 • پیشینه اقرار

 • ت

 • تأخیر تأدیه

 • تبعیت

 • تجدید نظر (فقه)

 • تجدید نظر خواهی

 • تحلیل فقهی حقوقی تعلیق

 • تحمل شهادت

 • تداعی (فقه)

 • تدلیس (فقه)

 • تعهد

 • تقسیط

 • تمکین (فقه)

 • تنفیذ

 • ث

 • ثبات و تغییر

 • ثبت (حقوق)

 • ج

 • جرم (گناه)

 • جنایت

 • ح

 • حبس

 • حجر (حقوق مدنی)

 • حجر کودک

 • حریم

 • حسن نیت

 • حکم غیابی

 • حکمیت (فقه)

 • د

 • دادخواهی

 • دادگاه (فقه)

 • دامیه

 • دعوا (فقه)

 • ر

 • رشد (حقوق)

 • رشد کودک

 • س

 • سند برات

 • ش

 • شخصیت حقوقی

 • شکایت (فقه)

 • شهادت اصل

 • شهادت حسبه

 • شهادت در اصطلاح حقوقی

 • شهادت فرع

 • ص

 • صاحب حد

 • صلاحیت اضافی

 • ف

 • فرمان برات

 • م

 • مالکیت اعتباری

 • مالکیت خداوند

 • مالکیت خصوصی

 • مالکیت دولتی

 • مالکیت عمومی

 • موارد احضار

 • و

 • ولایت (حقوق)

 • جعبه ابزار