رده:تکلیف محتمل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ت

  • تکلیف مشکوک

  • تکلیف مظنون

  • تکلیف موهوم

  • جعبه ابزار