رده:جمع بین مطلق و مقید

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ح

  • حمل مطلق بر مقید

  • حمل مقید بر استحباب

  • جعبه ابزار