رده:خطای در تعریف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

و

  • وضع ماده مکان جنس

  • جعبه ابزار