رسالة فی احوال ابی بصیر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرسالة فی احوال ابی بصیر ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

رسالة فی احوال ابی بصیر (چهارسوقی)، تألیف چهار سوقی، سید میرزا محمد هاشم (۱۲۳۵ - ۱۳۱۸ ق)
رسالة فی احوال ابی بصیر (خوانساری)، تألیف موسوی خوانساری، سید محمد مهدی بن حسن (م ۱۲۴۶ ق)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار