رضا (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرضا یکی از القاب امام رضا، هشتمین امام شیعیان هست.
رضا به معنای خشنودی و ضد سخط هست.


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار