رفیق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرفیق به معنای دوست و هم سفرمی باشد.ازآن در باب حج و شهادات سخن گفته‌اند.


معنای رفیق در عرب

[ویرایش]

عرب به هم سفر، رفیق و به گروه هم سفران، رُفقَه، رِفقَه یا رُفقاء گوید.

اتخاذ رفیق در سفر

[ویرایش]

مسافرت كردن به تنهایى مکروه و گرفتن رفیق در سفر، مستحب است؛
چنان كه مستحب است هم سفران چهار نفر باشند و فزون‌تر از هفت نفر مكروه است.

مستحبات انتخاب همسفر

[ویرایش]

مستحب است مسافر از نظر توانایى مالى‌ هم سفرانى همانند خود برگزیند و برگزیدن رفیق داراتر و نیز نادارتر از خود مكروه است؛ چنان كه مستحب است همه هم سفران توشه سفر خود را روى هم نهاده، درمیان گذارند.
همچنین برمسافر مستحب است رفیقى برگزیند كه زینت بخش او باشد و حق و منزلت او را بشناسد.

حقوق مسافر بر همسفران

[ویرایش]

در سفر، پیشى گرفتن از رفیق به اندازه‌اى كه او را نبیند مكروه است.
از جمله حقوق مسافر بر هم سفران این است كه در صورت بروز بیماری، سه روز نزد او بمانند.

هم سفر و استطاعت

[ویرایش]

چنانچه رفتن به سفر حج منوط به جمعى از هم سفران باشد، وجود آنان شرط حصول استطاعت و وجوب حج است. بنابر این، اگر استطاعت مالى زمانى حاصل شود كه بین او و رفقایش مسافت زیادى فاصله افتاده باشد؛ به گونه‌اى كه امكان پیوستن به آنها نباشد و یا با مشقت مى‌تواند خود را به آنان برساند، در آن سال حج بر او واجب نمى‌شود.

هم سفر و شهادت

[ویرایش]

به قول مشهور، گواهی دادن برخى هم سفران، به نفع برخى دیگر علیه راه زنان، پذیرفته نیست.
برخى گفته‌اند: اگر از شهادت دهندگان چیزى به سرقت نرفته باشد و یا در صورت سرقت، متعرض آنچه از آنان به سرقت رفته، نشوند، شهادتشان پذیرفته است.
[۱۱] الشرح الصغیر، ج۳، ص۳۰۶- ۳۰۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۰، ص۱۲۰.    
۲. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۴، ص۵۳.    
۳. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۱، ص۴۱۶.    
۴. محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۱، ص ۴۱۲.    
۵. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۱، ص۴۱۶.    
۶. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۱، ص۴۵۷.    
۷. حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ۷، ص۹۱.    
۸. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام،۴۱، ص۷۲.    
۹. عاملی، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة، ج۲، ص۱۲۷.    
۱۰. عاملی جبعی، علی بن احمد، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۳، ص۱۳۲- ۱۳۳.    
۱۱. الشرح الصغیر، ج۳، ص۳۰۶- ۳۰۷.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۱۲۰-۱۲۱.    


رده‌های این صفحه : اخلاق اسلامی | دوستی ها
جعبه ابزار