رنوک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاین واژه در برخی از سفرنامه های ذکر شده است.


توضیح اجمالی واژه

[ویرایش]

ابن جبیر در سفرنامه خود از ظهور نوشته های نوین بر جامه کعبه یاد کرده که آن دو طغرای سرخ یا دایره های سفید کوچک است و نوشته هایی در متن دایره های یاد شده وجود داشته که شامل آیاتی از قرآن کریم ونام خلیفه بوده است.
به نظر می رسد که این نوشته ها همان آذین های زربفت بوده که پس ازاین به نام قطعه های طلایی نوشته شده یا به «رنوک» و یا «کردشیات» معروف گردیده است.
[۱] فصلنامه میقات حج،ش۲۹،ص۱۱۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فصلنامه میقات حج،ش۲۹،ص۱۱۲.


منبع

[ویرایش]
فرهنگنامه حج،مجتبی تونه ای،ص۵۱۷-۵۱۸.


رده‌های این صفحه : پرده کعبه | کعبه
جعبه ابزار