رنک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرنک یکی از پرده های کعبه می باشد.


تلفظ واژه

[ویرایش]

این واژه به کسر راء تلفظ می شود.
در پرده کعبه پرده هایی هستند که در زمینه اش عبارات«یا حنان»، «یا منان» و«یا سبحان» نوشته شده ودر جامه مصری در فاصله میان قطعه های کمربند قرار داده می شد،اما در جامه سعودی از آن استفاده نمی شود.
[۱] فصلنامه میقات حج،ش ۳۸،ص۱۰۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فصلنامه میقات حج،ش ۳۸،ص۱۰۰.


منبع

[ویرایش]
فرهنگنامه حج،مجتبی تونه ای،ص۵۱۷


رده‌های این صفحه : کعبه | واژه شناسی
جعبه ابزار