رنگ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرنگ‌ مادّه رنگی و جامد آمیخته با روغن است. از آن به مناسبت در بابهای طهارت، صلات، حج، طلاق و دیات سخن گفته‌اند.


معنی رنگ

[ویرایش]

رنگ نمودی از اشيا، حاصل بازتاب نور تابيده شده بر سطح آنها يا گسيل شده از سطح آنها؛ مادّه رنگی و جامد آميخته با روغن و مانند آن برای رنگ آمیزی اشیاء استفاده می شود.

احکام رنگ در طهارت

[ویرایش]

تغّير رنگ آب کثیر به سبب ملاقات با نجاست موجب نجس شدن آن است.در تطهیر اشيای نجس، زدوده شدن رنگ عین نجس لازم نيست. بنابر اين، بعد از زوال اجزای عین نجس با شستن، اگر رنگ آن، مانند قرمزی خون باقی بماند، ضرری به تطهیر نمی‌رساند.
اگر لباس رنگی نجس شده را در آب کثیر فرو برند و آب پيش از آنکه بر اثر رنگ لباس مضاف شود به همه قسمتهای آن برسد، پاک می‌گردد، هرچند در موقع فشار دادن، آب رنگين از آن بيرون آيد.
[۵] توضيح‌المسائل مراجع، ج۱، ص۱۰۸ م۱۶۷.

خون حیض غالباً تیرهو خون استحاضه غالباً زرد رنگ است.
کفن کردن میت با پارچه سفید، مستحب است و با پارچه سیاه، بلکه هر رنگی جز سفید بنابر قول منسوب به مشهور کراهت دارد؛چنان که نوشتن روی کفن با رنگ مشکیو نيز تزیین تابوت با پارچه‌های زرد و سرخ مکروه است.مستحب است میت علاوه بر پارچه سرتاسری، در پارچه‌ای ديگر از برد یمانی سرخ رنگ کفن شود.
رنگ روی پوست در صورتی که جرم نداشته باشد، حائل به شمار نمی‌رود و وضو و غسل صحيح است.
[۱۳] توضيح المسائل مراجع، ج۱، ص۲۰۱.
[۱۴] توضيح المسائل مراجع، ج۱، ص۲۰۴.


احکام رنگ در صلات

[ویرایش]

در صحت نماز با لباس رنگ آميزی شده با رنگ غصبی اختلاف است.
[۱۷] موسوعة الخوئی، ج۱۲، ص۱۳۷.
[۱۸] مهذب الأحکام، ج۵، ص۲۶۵-۲۶۶.
مستحب است لباس نماز گزار سفيد باشد.نماز گزاردن با لباس مشکی جز کفش، عمامه و عبا کراهت دارد.
بنابر تصريح برخی در لباس رنگ آميزی شده با رنگ زعفرانی، زرد و سرخ نيز مکروه است.
[۲۱] کفاية الأحکام، ج۱، ص۸۲.
[۲۲] کشف الغطاء، ج۳، ص۳۱.
بسياری، حکم ياد شده را به مردان اختصاص داده‌اند.برخی زن را نيز مشمول آن دانسته‌اند.

احکام رنگ در حج

[ویرایش]

افضل آن است که لباس احرام سفید باشد.محرم شدن در لباس سیاه بنابر مشهور کراهت دارد.
[۳۰] براهين الحج، ج۳، ص۱۹۱.
برخی قدما آن را جايز ندانسته‌اند.
[۳۲] الوسيلة، ص۱۶۳.

پوشيدن لباس زعفرانی و مانند آن که موجب شهرت می‌گردد نيز مکروه است.
[۳۴] براهين الحج ج۳، ص۱۹۲.

خوابيدن محرم بر تشک و بالش زرد رنگ مکروه است.
در حرمت يا کراهت سرمه سیاه کشيدن بر محرم اختلاف است.
مستحب است سنگ ريزه در رمی جمرات رنگارنگ باشد.

احکام رنگ در طلاق

[ویرایش]

پوشيدن لباس‌های رنگارنگی که زینت به شمار می‌رود بر زن در عده وفات حرام است.

احکام رنگ در دیات

[ویرایش]

دیه سرخ شدن رنگ صورت بر اثر جنایت، يک دينار و نصف، دیه کبود شدن آن سه دينار و دیه سیاه شدن آن، سه يا شش دينار- بنابر اختلاف در مسئله- است. دیه پيدايی رنگهای ياد شده در غير صورت از اعضای بدن بر اثر جنایت، نصف ديه صورت است.

ديگر احکام رنگ

[ویرایش]

رنگ کردن موهای سر و محاسن، مستحب، و افضل رنگ مشکی است.
پوشيدن لباس سفید مستحب، و لباس سیاه مکروه است،
[۴۳] مهذب الأحکام ج۵، ص۳۴۸.
مگر در عزای امام حسین عليه السّلام بنابر تصريح برخی.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۱، ص۷۵.    
۲. جواهر الکلام، ج۱، ص۱۵۳-۱۵۴.    
۳. جواهر الکلام، ج۶، ص۱۹۸.    
۴. مستمسک العروة، ج۲، ص۵.    
۵. توضيح‌المسائل مراجع، ج۱، ص۱۰۸ م۱۶۷.
۶. جواهر الکلام، ج۳، ص۱۳۷.    
۷. جواهر الکلام، ج۳، ص۲۵۸.    
۸. جواهر الکلام، ج۴، ص۲۱۷-۲۱۸.    
۹. العروة الوثقی، ج۲، ص۷۸.    
۱۰. جواهر الکلام، ج۴، ص۳۵۲.    
۱۱. جواهر الکلام، ج۴، ص۲۱۸.    
۱۲. وسائل الشیعة، ج۳، ص۳۰.    
۱۳. توضيح المسائل مراجع، ج۱، ص۲۰۱.
۱۴. توضيح المسائل مراجع، ج۱، ص۲۰۴.
۱۵. العروة الوثقی، ج۲، ص۳۲۹.    
۱۶. مستمسک العروة الوثقی، ج۵، ص۲۸۷.    
۱۷. موسوعة الخوئی، ج۱۲، ص۱۳۷.
۱۸. مهذب الأحکام، ج۵، ص۲۶۵-۲۶۶.
۱۹. العروة الوثقی، ج۲، ص۳۶۱.    
۲۰. جواهر الکلام، ج۸، ص۲۳۰-۲۳۴.    
۲۱. کفاية الأحکام، ج۱، ص۸۲.
۲۲. کشف الغطاء، ج۳، ص۳۱.
۲۳. العروة الوثقی، ج۲، ص۳۵۸.    
۲۴. المعتبر، ج۲، ص۹۴.    
۲۵. تحریر الأحکام، ج۱، ص۱۹۸.    
۲۶. الدروس الشرعیة، ج۱، ص۱۴۷.    
۲۷. مستند الشیعة، ج۴، ص۳۷۶-۳۷۷.    
۲۸. جواهر الکلام، ج۸، ص۲۳۵.    
۲۹. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۸۲.    
۳۰. براهين الحج، ج۳، ص۱۹۱.
۳۱. المبسوط، ج۱، ص۳۱۹.    
۳۲. الوسيلة، ص۱۶۳.
۳۳. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۴۲۳-۴۲۴.    
۳۴. براهين الحج ج۳، ص۱۹۲.
۳۵. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۴۲۷.    
۳۶. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۳۴۶.    
۳۷. جواهر الکلام، ج۱۹، ص۹۶-۹۷.    
۳۸. جواهر الکلام، ج۳۲، ص۲۷۶.    
۳۹. جواهر الکلام، ج۳۲، ص۲۸۰.    
۴۰. جواهر الکلام، ج۴۳، ص۳۴۶-۳۴۷.    
۴۱. وسائل الشیعة، ج۲، ص۸۸.    
۴۲. وسائل الشیعة، ج۵، ص۲۶.    
۴۳. مهذب الأحکام ج۵، ص۳۴۸.
۴۴. الحدائق الناضرة، ج۷، ص۱۱۸.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۱۵۱-۱۵۲.    
جعبه ابزار