رویش بذر (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرویش بذر جلوه روشن حیات در زمین است. همچنین نمودی از نشانه قدرت خدا است که خداوند به رویش بذر گیاهان برای امکان معاد استدلال کرده است. همچنین رویش بذر گیاهان جلوه‌ها و نمودهایی دارد که در این مقاله بیان می‌شود.


جلوه قدرت خدا

[ویرایش]

رویش بذر در بستر خاک، نمودی روشن از قدرت خداوند است:
افرءیتم ما تحرثون• ءانتم تزرعونه‌ام نحن الزرعون.
آيا هيچ درباره آنچه كشت مى‌كنيد انديشيده‌ايد؟! آيا شما آن را مى‌رويانيد يا ما مى‌رويانيم؟!

جلوه حیات در زمین

[ویرایش]

رویش دانه‌ها، جلوه روشن حیات در زمین می‌باشد:
وءایة لهم الارض المیتة احیینـها واخرجنا منها حبا فمنه یاکلون.
زمین مرده برای آنها آیتی است، ما آن را زنده کردیم و دانه‌های (غذایی) از آن خارج ساختیم که از آن می‌خورند.

سبب تعجب کشاورزان

[ویرایش]

روییدن گیاهی محکم و پابرجا از یک دانه بذر، باعث تعجب کشاورزان می‌شود:
... کزرع اخرج شطـه فـازره فاستغلظ فاستوی علی سوقه یعجب الزراع...
....همانند زراعتی که جوانه‌های خود را خارج ساخته، سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و به قدری نمو و رشد کرده که زارعان را به شگفتی وا می‌دارد....

نقش انسان در رویش بذر

[ویرایش]

نقش انسان در پاشیدن بذر، بدون نقش داشتن در رشد و نمو آن است:
افرءیتم ما تحرثون• ءانتم تزرعونه‌ام نحن الزرعون.
آيا هيچ درباره آنچه كشت مى‌كنيد انديشيده‌ايد؟! آيا شما آن را مى‌رويانيد يا ما مى‌رويانيم؟!

نشانه قدرت خدا

[ویرایش]

رویش بذر از زمین مرده، نشانه قدرت خدا می‌باشد:
وءایة لهم الارض المیتة احیینـها واخرجنا منها حبا فمنه یاکلون... • سبحـن الذی خلق الازوج کلها مما تنـبت الارض...
زمین مرده برای آنها آیتی است، ما آن را زنده کردیم و دانه‌های (غذایی) از آن خارج ساختیم که از آن می‌خورند .... منزه است کسی که تمام زوج‌ها را آفرید، از آنچه زمین می‌رویاند.

لزوم تدبر در رویش بذر

[ویرایش]

بر انسان لازم است که مطالعه و تأمل و تدبر در رویش بذر از زمین داشته باشد:
افرءیتم ما تحرثون• ءانتم تزرعونه‌ام نحن الزرعون.
آيا هيچ درباره آنچه كشت مى‌كنيد انديشيده‌ايد؟! آيا شما آن را مى‌رويانيد يا ما مى‌رويانيم؟!
فلینظر الانسـن الی طعامه• انا صببنا الماء صبا• ثم شققنا الارض شقا• فانبتنا فیها حبا.
انسان باید به غذای خویش (و آفرینش آن) بنگرد! ما آب فراوان از آسمان فرو ریختیم، سپس زمین را از هم شکافتیم، و در آن دانه‌های فراوانی رویاندیم.

استدلال به رویش بذر

[ویرایش]

خداوند به رویش بذر گیاهان برای امکان معاد استدلال کرده است:
و کانوا یقولون ائذا متنا و کنا ترابا وعظـما اءنا لمبعوثون... • ولقد علمتم النشاة الاولی فلولا تذکرون• افرءیتم ما تحرثون• ءانتم تزرعونه‌ام نحن الزرعون.
و می‌گفتند: «هنگامی که ما مردیم و خاک و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟.... شما عالم نخستین را دانستید چگونه متذکر نمی‌شوید (که جهانی بعد از آن است)؟! آیا هیچ درباره آنچه کشت می‌کنید اندیشیده‌اید؟! آیا شما آن را می‌رویانید یا ما می‌رویانیم؟!

به وجود آورنده بذرها

[ویرایش]

خداوند به وجود آورنده و رویاننده بذرهای خوراکی می‌باشد:
وءایة لهم الارض المیتة احیینـها واخرجنا منها حبا فمنه یاکلون.
زمين مرده براى آنها آيتى است، ما آن را زنده كرديم و دانه‌هاى (غذايى) از آن خارج ساختيم كه از آن مى‌خورند.

انا صببنا الماء صبا• ثم شققنا الارض شقا• فانبتنا فیها حبا• متـعا لکم ولانعـمکم.
ما آب فراوان از آسمان فرو ریختیم، سپس زمین را از هم شکافتیم، و در آن دانه‌های فراوانی رویاندیم، تا وسیله‌ای برای بهره‌گیری شما و چهارپایانتان باشد!

عوامل رویش بذر

[ویرایش]


← آب


آب باران، از عوامل رویش بذر می‌باشد:
ونزلنا من السماء ماء مبـرکا فانبتنا به جنت وحب الحصید.
و از آسمان، آبى پر برکت نازل كرديم، و به وسيله آن باغ‌ها و دانه‌هايى را كه درو مى‌كند رويانديم.‌
وانزلنا من المعصرت ماء ثجاجا• لنخرج به حبا و نباتا.
و از ابرهاى باران‌ زا آبى فراوان نازل كرديم، تا به وسيله آن دانه و گیاه بسيار برويانيم.
انا صببنا الماء صبا• ثم شققنا الارض شقا• فانبتنا فیها حبا.
ما آب فراوان از آسمان فرو ريختيم، سپس زمین را از هم شكافتيم، و در آن دانه‌هاى فراوانى رويانديم.

← زمین


زمین و شکافتن آن، از عوامل رویش بذر می‌باشد:
ثم شققنا الارض شقا• فانبتنا فیها حبا• وعنبا وقضبا.
سپس زمين را از هم شكافتيم، و در آن دانه‌هاى فراوانى رويانديم، و انگور و سبزى بسيار.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. واقعه/سوره۵۶، آیه۶۳.    
۲. واقعه/سوره۵۶، آیه۶۴.    
۳. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج‌۱۹، ص۲۳۳.    
۴. یس/سوره۳۶، آیه۳۳.    
۵. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج‌۱۷، ص۱۲۴-۱۲۵.    
۶. فتح/سوره۴۸، آیه۲۹.    
۷. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج‌۱۸، ص۴۴۸.    
۸. واقعه/سوره۵۶، آیه۶۳.    
۹. واقعه/سوره۵۶، آیه۶۴.    
۱۰. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج‌۲۳، ص۲۴۸-۲۵۰.    
۱۱. یس/سوره۳۶، آیه۳۳.    
۱۲. یس/سوره۳۶، آیه۳۶.    
۱۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج‌۱۸، ص۳۷۶-۳۷۷.    
۱۴. واقعه/سوره۵۶، آیه۶۳.    
۱۵. واقعه/سوره۵۶، آیه۶۴.    
۱۶. عبس/سوره۸۰، آیه۲۴ - ۲۷.    
۱۷. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج‌۲۶، ص۱۴۴.    
۱۸. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج‌۲۰، ص۳۴۱.    
۱۹. واقعه/سوره۵۶، آیه۴۷.    
۲۰. واقعه/سوره۵۶، آیه۶۲ - ۶۴.    
۲۱. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج‌۱۹، ص۲۳۱.    
۲۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج‌۲۳، ص۲۳۱-۲۳۲.    
۲۳. یس/سوره۳۶، آیه۳۳.    
۲۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج‌۱۸، ص۳۷۲.    
۲۵. عبس/سوره۸۰، آیه۲۵ - ۲۷.    
۲۶. عبس/سوره۸۰، آیه۳۲.    
۲۷. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج‌۲۶، ص۱۵۳.    
۲۸. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج‌۲۰، ص۳۴۱-۳۴۳.    
۲۹. ق/سوره۵۰، آیه۹.    
۳۰. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج‌۲۲، ص۲۳۶.    
۳۱. نبا/سوره۷۸، آیه۱۴.    
۳۲. نبا/سوره۷۸، آیه۱۵.    
۳۳. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج‌۲۰، ص۲۶۵.    
۳۴. عبس/سوره۸۰، آیه۲۵ - ۲۷.    
۳۵. عبس/سوره۸۰، آیه۲۶ - ۲۸.    
۳۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج‌۲۶، ص۱۴۷.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۱۸۵، برگرفته از مقاله «رویش بذر».    


رده‌های این صفحه : زراعت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار