ریزش برگ (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهمه امور عالم از جمله افتادن هر برگی از درختان و گیاهان در قلمرو علم خداوند است، و در لوح محفوظ ثبت است.


ریزش برگها

[ویرایش]


← قلمرو علم خداوند


افتادن هر برگی (از درختان و گیاهان) در قلمرو علم خداوند است:
... وما تسقط من ورقة الا یعلمها... «کلیدهای غیب، تنها نزد اوست و جز او، کسی آنها را نمی‌داند. او آنچه را در خشکی و دریاست می‌ داند هیچ برگی (از درختی) نمی‌ افتد، مگر اینکه از آن آگاه است و نه هیچ دانه‌ای در تاریکیهای زمین، و نه هیچ تر و خشکی وجود دارد، جز اینکه در کتابی آشکار (در کتاب علم خدا) ثبت است.»

← ثبت همه امور در کتاب مبین


پیش بینی همه امور، از جمله افتادن برگی از درخت، در کتاب مبین، لوح محفوظ ثبت شده:
وعنده مفاتح الغیب لایعلمهآ... و ما تسقط من ورقة الا یعلمها... الا فی کتـب مبین. کلیدهای غیب، تنها نزد اوست و جز او، کسی آنها را نمی‌ داند. او آنچه را در خشکی و دریاست می‌ داند هیچ برگی (از درختی) نمی‌ افتد، مگر اینکه از آن آگاه است و نه هیچ دانه ‌ای در تاریکیهای زمین، و نه هیچ تر و خشکی وجود دارد، جز اینکه در کتابی آشکار (در کتاب علم خدا) ثبت است.»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انعام/سوره۶، آیه۵۹.    
۲. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۷، ص ۱۷۹.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۵، ص۲۷۰.    
۴. انعام/سوره۶، آیه۵۹.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۵، ص۲۷۱.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۲۲۰، برگرفته از مقاله «ریزش برگ».    


رده‌های این صفحه : برگ | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار