زانو

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزانو قسمتی از بدن است که بین ران وساق پا قرار دارد.


معنای زانو

[ویرایش]

زانو مفصل بین ران و ساق پا است.

← کاربرد زانو در فقه


از آن در بابهاى طهارت، صلات، حج و دیات سخن گفته‌اند.

← زانو در طهارت


از قطعات واجب کفن، لنگ است که بنابر تعریف برخى، عبارت است از پارچه‌اى که از ناف تا زانو را مى‌پوشاند چنان که از قطعات مستحب کفن، پارچه‌اى است که رانهاى میت تا زانو با آن پیچیده مى‌شود.
کسى که میتى را غسل داده، چنانچه بخواهد او را کفن کند، مستحب است قبل از کفن کردن، پاهاى خود را تا زانو بشوید.
زانو از اعضاى هفت گانه میت است که حنوط آن پس از غسل واجب مى‌باشد.

← زانو در صلات


بنابر قول مشهور، زانو عورت به شمار نمى‌رود؛ هرچند پوشاندن بدن از ناف تا زانو مستحب است.
برخى گفته‌اند: احتیاط براى زن آن است که از ناف تا زانو را از محارم، همچون پدر و برادر بپوشاند.
گذاشتن زانوها بر زمین در حال سجده واجب است.
مستحب است نمازگزار مرد در حال رکوع، زانوهاى خود را به عقب داده و کف دو دست را بر روى آنها بگذارد؛چنان که مستحب است نمازگزار زن هنگام انتقال از حالت ایستاده به نشسته جهت سجده، زانوهاى خود را پیش از دستها بر زمین بگذارد.
نپوشاندن زانوها در مسجد مکروه است.

← زانو در حج


از واجبات احرام بر مرد، پوشیدن دو جامه است که یکى لنگ نام دارد. بنابر قول برخى، لنگ باید به اندازه‌اى باشد که ناف تا زانوها را بپوشاند.

← زانو در دیات


بنابر قول مشهور، دیه شکستن زانو، یک پنجم دیه پا (صد دینار) است. اگر زانوى شکسته بدون کجى و عیب ترمیم یابد، دیه آن چهار پنجم دیه پا (هشتاد دینار) خواهد بود. دیه آشکار شدن استخوان زانو، یک چهارم دیه شکستن پا (۲۵ دینار)؛ دیه کوبیده و خرد شدن آن یک سوم دیه پا و در صورت بهبود بدون عیب، چهار پنجم دیه کوبیده شدن، و دیه جدا شدن استخوان از مفصل، به گونه‌اى که موجب از کار افتادگى عضو گردد، دو سوم دیه پا و در صورت ترمیم بدون عیب، چهار پنجم دیه جدا شدن آن است.
[۱۲] حسینی عاملی، جواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، ج۲۱، ص۳۰۱-۳۰۲.

برخى گفته‌اند: دیه شکستن زانو در فرض ترمیم بدون عیب و کجى صد دینار، دیه تَرَک برداشتن آن هشتاد دینار؛ دیه آشکار شدن استخوان زانو، همچنین سوراخ شدن آن ۲۵ دینار؛ دیه جابه جایى‌استخوان پنجاه دینار؛ دیه جدا شدن آن از مفصل سى دینار؛ دیه کوبیده و خرد شدن آن در صورت کج و عیبناک شدن زانو دو سوم دیه کامل و دیه آسیب دیدگى غیر قابل بهبود، یک سوم دیه شکستن آن است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴، ص۱۶۰.    
۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴، ص۲۰۱-۲۰۵.    
۳. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی‌، ج۲، ص۶۰.    
۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴، ص۱۷۶-۱۷۷.    
۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۸، ص۱۸۲-۱۸۴.    
۶. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۳۱۷.    
۷. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۰، ص۱۳۵    
۸. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۰، ص۱۰۴-۱۰۸.    
۹. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۰، ص۱۷۲-۱۷۳.    
۱۰. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی‌، ج۲، ص۴۰۹.    
۱۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۳۹.    
۱۲. حسینی عاملی، جواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، ج۲۱، ص۳۰۱-۳۰۲.
۱۳. خویی، ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۳۳۶-۳۳۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۴، ص۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵.    


رده‌های این صفحه : احکام اموات | حج | دیات | فقه | نماز
جعبه ابزار