زمستان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزمستان یکی از فصلهای سال می باشد.


فصل زمستان‏

[ویرایش]

زمستان از فصلهاى سال، بین پاییز و بهار است.

کاربرد زمستان در فقه

[ویرایش]

از احکام مرتبط با آن در بابهاى صوم، حج، نکاح و حدود سخن گفته‏اند.

احکام زمستان در فقه

[ویرایش]


← احکام صوم در بحث زمستان


روزه گرفتن روزهاى پنج شنبه اول و آخر هر ماه و نخستین چهار شنبه دهه دوم هر ماه مستحب است؛ هرچند جایز است از روى اختیار (بدون ضرورت) روزه سه ماه تابستان را- که نگرفته- در زمستان قضا کند.

← احکام نفقه در بحث زمستان


تهیه کردن لباس زمستانى براى زوجه جزو نفقه واجب بر زوج به شمار مى‏رود.

← احکام سفر در بحث زمستان


مستحب است در فصل زمستان، خروج از منزل براى سفر و نیز ورود به آن هنگام بازگشت در روز یا شب جمعه باشد.
[۳] کشف الغطاء ج۳، ص۹۶.


← احکام حد در بحث زمستان


حد تازیانه در گرما و سرماى شدید اقامه نمى‏شود؛ از این رو، در زمستان وسط روز اجرا مى‏گردد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۱۷، ص۸۹-۹۳.    
۲. المبسوط ج۶، ص۸.    
۳. کشف الغطاء ج۳، ص۹۶.
۴. وسائل الشیعة ج۵، ص۳۲۵.    
۵. جواهر الکلام ج۴، ص۳۴۳-۳۴۴.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۴، ص۲۶۸.    رده‌های این صفحه : حدود | روزه | فقه | نفقه
جعبه ابزار