زیاد بن صالح حارثی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزیاد بن صالح حارثی، از داعیان عباسیان و از کارگزاران ابومسلم خراسانی بود که پس از مدتی علیه ابومسلم شورش نمود و سرانجام به سال ۱۳۵ ق کشته شد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

زیاد بن صالح حارثی خزاعی، فرماندهی شجاع و دلیر از دعوتگران عباسیان و از کارگزاران ابومسلم خراسانی بود. ابومسلم برای سرکوبی شورش‌های خراسان و ماوراءالنهر، از وی یاری می‌طلبید. او شورش «شریک» را در سال ۱۳۳ ق سرکوب و وی را در جنگ کشته و حرکت‌های انقلابی و شورشی در ماوراءالنهر را خاموش کرد، و حیطه اقتدار حکومت عباسی را گسترش داد. در سال ۱۳۵ ق در بلخ علیه ابومسلم قیام کرد و گفت: «ما با ابومسلم برای برپایی عدل و زنده کردن سنّت‌های (اسلامی) بیعت کردیم در حالی که او انسانی ظالم و ستمگر است و روش جبّاران و ستمگران را پیشه خود ساخته و فردی سرکش است که قلب مردم خراسان را جریحه دار کرده است». ابومسلم از مرو به قصد جنگ با وی و سرکوبی شورش او روانه شد. زیاد به یکی از بزرگان پناه برد؛ اما وی به او حمله کرد و او را کشت و سرش را برای ابومسلم فرستاد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۷، ص۴۱۷.    
۲. ابن اثیر جزری، ابوالحسن علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۵، ص۴۰۵.    
۳. یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب، تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۳۵۴.    
۴. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۳، ص۵۴.    


منبع

[ویرایش]
عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۴۶.

جعبه ابزار