سال سوم بعثت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسال سوم بعثت با سال‌ نزول سوره‌هاي مدّثّر، مزّمّل، جن، نوح، معارج، حاقّه، قلم و مُلک مقارن است.


سنه دثاریه

[ویرایش]

سال سوم بعثت به سبب نزول سوره مدّثّر «سَنَه دثاريه» ناميده شد. در اين سال، هشت سوره از قرآن به نام‌هاى مدّثّر، مزّمّل، جن، نوح، معارج، حاقّه، قلم و ملک نازل شد.
[۱] هاشم زاده هریسی، هاشم، ۱۳۱۷، شناخت سوره‌های قرآن، ص۷۷.
[۲] عمادزاده، حسین، ۱۲۸۶ - ۱۳۶۹، دائرة المعارف قرآن، ص۱۳۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. هاشم زاده هریسی، هاشم، ۱۳۱۷، شناخت سوره‌های قرآن، ص۷۷.
۲. عمادزاده، حسین، ۱۲۸۶ - ۱۳۶۹، دائرة المعارف قرآن، ص۱۳۲.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ نامه علوم قرآن، برگرفته از مقاله «سال سوم بعثت».    جعبه ابزار