سال نهم بعثت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسال نهم بعثت، سال‌ نزول سوره‌هاى قصص، نمل و شعراء است.


سنه طائیه

[ویرایش]

سوره‌هاى قصص، نمل و شعراء در سال نهم بعثت نازل شد و چون هر يک از اين سوره‌ها به ترتيب با «طسم»، «طس» و «طسم» شروع شده‌اند و حرف مشترک در هر سه کلمه، حرف «ط» است، سال نزول را «سَنَه طائيه» گفته‌اند.
[۱] هاشم زاده هریسی، هاشم، ۱۳۱۷، شناخت سوره‌های قرآن، ص۷۷.
[۲] عمادزاده، حسین، ۱۲۸۶ - ۱۳۶۹، دائرة المعارف قرآن، ص۱۳۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. هاشم زاده هریسی، هاشم، ۱۳۱۷، شناخت سوره‌های قرآن، ص۷۷.
۲. عمادزاده، حسین، ۱۲۸۶ - ۱۳۶۹، دائرة المعارف قرآن، ص۱۳۲.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ نامه علوم قرآن، برگرفته از مقاله «سال نهم بعثت».    جعبه ابزار