سال چهارم هجرت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسال چهارم هجرت با سال‌ نزول دو سوره حشر و ممتحنه مقارن است.


سنه نضیریه

[ویرایش]

در سال چهارم هجرت که برابر است با هفدهمين سال بعثت پیامبر گرامى اسلام (ص) جنگ طايفه بنی‌نضیر (از يهوديان) مدینه اتفاق افتاد؛ به همين جهت، آن را سال «سَنَه نضيريه» هم مى‌گويند. در سال چهارم هجرت، دو سوره حشر و ممتحنه نازل شد.
[۱] هاشم زاده هریسی، هاشم، ۱۳۱۷، شناخت سوره‌های قرآن، ص۷۶.
[۲] عمادزاده، حسین، ۱۲۸۶ - ۱۳۶۹، دائرة المعارف قرآن، ص۱۳۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. هاشم زاده هریسی، هاشم، ۱۳۱۷، شناخت سوره‌های قرآن، ص۷۶.
۲. عمادزاده، حسین، ۱۲۸۶ - ۱۳۶۹، دائرة المعارف قرآن، ص۱۳۲.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ نامه علوم قرآن، برگرفته از مقاله «سال چهارم هجرت».    جعبه ابزار