سال ۲۱۶ هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال دویست و شانزده هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند تدارک مامون عباسی برای سرکوبی شورش عبدوس فهری، وقوع جنگ و لشکرکشی‌ به سرزمین‌های روم و مصر، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند اصبغ هواری و ... .


رویدادها

[ویرایش]

• در اواخر سال دویست و شانزده هجری قمری، مامون به عزم سرکوبی شورش عبدوس فهری، از دمشق عازم مصر شد.
• مامون زمانی که در مصر بود، دستورِ بازسازی طاق‌های پل نیل را داد و نیز امر کرد تا پلی در منطقه «فسطاط» بسازند.
• مامون، عیسی بن منصور رافعی را به ولایت مصر منصوب کرد و به دمشق بازگشت.
• شهر «مرسیا» در ناحیه «تدمیر» در ساحل شرقی‌ اندلس در عهد حکومت امیر، عبدالرحمان اوسط و به دستور کارگزار شهر، جابر بن مالک لبید ساخته شد. دیر زمانی نگذشته بود که شهر «مرسیا» به مرکز آن ناحیه تبدیل شد و پس از آن، این منطقه، به نام مرسیا خوانده شد.
محمد بن ابی‌جواری حاکم سیسیل بر اثر بیماری طاعون که تمامی جزیره را فرا گرفته بود، درگذشت و ابوفهر بن عبدالله تمیمی به جای او منصوب شد.
• مامون، موسی بن یحیای برمکی را بر حکومت سند گمارد.

وقایع نظامی

[ویرایش]
وقوع جنگ و لشکرکشی‌ به سرزمین‌های روم و مصر:
- تئوفیل امپراتور روم، با استفاده از دور شدن مامون از مرزهای بیزانس، به شهرهای «مصیصه» و «طرسوس» یورش برد و پس از ویران ساختن آن جا، گروه زیادی از مسلمانان را اسیر کرد و غنایم زیادی به دست آورد.
- مامون به دمشق بازگشت و فرماندهانش را به چند دسته تقسیم کرد آن گاه به جنگ روم رفت. ابواسحاق معتصم بر چندین دژ استیلا یافت و قاضیِ وی، یحیی بن اکثم نیز بر تعدادی دیگر مسلط شد. عباس پسر معتصم بر چند دژ در شهر «کبادوکیا» دست یافت و با لشکری به فرماندهی امپراتور روبه رو شد؛ ولی او را شکست داده و غنایم بسیاری به دست آورد.
- شورش قبطیان و اعرابِ کشاورز ساکن در دلتای نیل، به رهبری عبدوس فهری و ابقای افشین در مسؤولیتش برای سرکوبی شورش.

درگذشتگان

[ویرایش]

• اصبغ هواری.
اصمعی.
زبیده دختر جعفر.
غسّان بن عباد.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۴۸۱.

جعبه ابزار