سال 141 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال صد و چهل و یک هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند انتصاب حاکمان جدید برخی سرزمین‌های اسلامی از سوی خلیفه عباسی مثل مصر، جنگ بین اعراب و بربرها در نواحی افریقا و شورش در ولایات خراسان، طبرستان، بصره و راوندیه، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند موسی بن عقبه و ... .


رویدادها

[ویرایش]

• نصب محمد بن اشعث بر مصر.
• حکومت هیثم بن معاویه عتیقی بر مکه.
• حکومت محمد بن خالد بن عبداللّه قسری بر مدینه.
• حکومت سری بن عبداللّه بر خراسان.
• حکومت عمر بن علاء بر طبرستان.
ابوالخطاب معافری، بعد از شکست ابوالاحوص عجلی بر افریقا حاکم شد و تا آمدن محمد بن اشعث در سال ۱۴۳ ق بر آن جا حکم راند.
• نوسازی شهر اَذنه و انباشتن آن از سربازان خراسانی و شامی.

وقایع نظامی

[ویرایش]

جنگ بین اعراب و بربرها در نواحی افریقا و شورش در سرزمینهای خراسان طبرستان بصره و راوندیه:
- محمد بن اشعث حاکم مصر، ابوالاحوص عجلی را برای جنگ با ابوالخطاب معافری گسیل داشت. ابوالخطاب به کمک دو قبیله زناته و هوارة بر ابوالاحوص چیره گشت و او را شکست داد.
- شورش عبدالجبار بن عبدالرحمان ازدی، حاکم خراسان بر منصور خلیفه عباسی. خلیفه سپاهی به فرماندهی خازم بن خزیمه به سوی او روانه ساخت. خازم، عبدالجبار را اسیر کرده و نزد منصور فرستاد. خلیفه وی را کشت و خانواده اش را به جزیره دهلک در دریای سرخ تبعید کرد.
- اسپهبد طبرستان سر به شورش برداشت، ولی خازم بن خزیمه آن را سرکوب و با او پیمان صلح منعقد کرد.
- شورش بردگان در منطقه بطائح و سرکوبی آن توسط حفص بن نضر سلمی.
- شورش راوندیه بر خلیفه منصور به خونخواهی ابومسلم خراسانی و سرکوبی این شورش.

درگذشتگان

[ویرایش]

موسی بن عقبه.
موسی بن عیینه تمیمی.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۵۵.

جعبه ابزار